Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2011

chomykmyk
Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które nosi, w jej figurze lub sposobie w jaki układa włosy. Piękno kobiety musi być widoczne w oczach, ponieważ są one drzwiami do jej serca - miejsca gdzie mieszka miłość.
— Audrey Hepburn
Reposted fromharmony harmony

June 12 2011

chomykmyk
0124 ecb6 500
Reposted byemilka0813SchalleS
chomykmyk
9872 911f
Reposted byxoxoxRenfosShoesSlovcie
chomykmyk
1516 8ccb
chomykmyk
2169 3ce9
Reposted fromtola tola viatyyska tyyska
chomykmyk
9303 0489
Reposted fromkniepuder kniepuder viatyyska tyyska
chomykmyk
Jedyna rzecz, którą facet powinien zmienić w kobiecie którą naprawdę kocha to nazwisko. 
— k921
Reposted fromniewinna niewinna viatyyska tyyska
chomykmyk
6092 1ae3
Reposted fromproof proof viatyyska tyyska
chomykmyk
8086 6e35
chomykmyk
4931 478f
Reposted fromiforgot iforgot viatyyska tyyska
chomykmyk
0986 cad4
Reposted fromsuckslife suckslife viatyyska tyyska
chomykmyk
8615 74f7
chomykmyk
7991 d5ed
Reposted fromhalucine halucine viatyyska tyyska
chomykmyk
chomykmyk
2053 f741
chomykmyk
7284 4a90
Reposted fromjadex jadex viatyyska tyyska
chomykmyk
3474 5e98
Reposted fromnahtanoj nahtanoj viatyyska tyyska
chomykmyk
9430 cf4f
Reposted frommariola mariola viatyyska tyyska
chomykmyk
6427 991c

Reposted fromaleala aleala viatyyska tyyska
chomykmyk
1715 5fab
Reposted fromwrajt wrajt viatyyska tyyska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl